Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ VITAL BOX Krzysztof Koźbiał I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego; Sprzedawca – przedsiębiorca Krzysztof Koźbiał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: VITAL BOX Krzysztof Koźbiał na podstawie wpisu do CEIDG, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: 35-346 Kielce, ul. Zagórska 79, NIP 6572945041, adres poczty elektronicznej: vitalbox@op.pl, tel. 533182000 lub 533182000. Kodeks Cywilny lub k.c. –ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.); Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego; Serwis internetowy – platforma internetowa dostępna pod adresem www.vitalbox.pl, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia; Dieta, Zestaw, Produkt – posiłki dietetyczne w różnych wariantach, o różnej kaloryczności, będące przedmiotem Zamówienia i Umowy; Umowa – umowa sprzedaży Diet, Zestawów, Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z dostawą do Klienta, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), z wykorzystaniem Serwisu internetowego; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.). Zamówienie – formularz dostępny na stronach Serwisu internetowego, wypełniany przez Klienta w celu złożenia zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, zawierający niezbędne dane i informacje. Konsument - art. 221 k.c. - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. II. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego działającego pod adresem: www.vitalbox.pl 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz pozyskać go, odtworzyć i wydrukować jego treść. 2.4. Serwis internetowy, działający pod adresem www.vitalbox.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2.5. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego Produktów na rzecz Klientów, zgodnie z Zamówieniem, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, bez wad, z poszanowaniem praw Klienta, a Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem praw Sprzedawcy oraz innych Klientów. Zakazuje się wprowadzania i dostarczania za pomocą Serwisu internetowego przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 2.6 Sprzedawca oferuje w Serwisie internetowym posiłki dietetyczne w postaci zestawów o różnych wartościach kalorycznych (od 1200 kcal do 2500 kcal, przy czym możliwe są odchylenia +/- 150 kcal w dostarczonym Produkcie), składających się z 5 lub 3 posiłków dziennie, dostarczanych przez wybrany okres. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia diety oraz nadania diecie szczególnych cech ( np. dieta bezglutenowa, bez laktozy, wegetariańska itp.). Dostępne są także diety sokowe (Detox sokowy) oraz Zestawy Próbne. Zestaw Próbny może być zamówiony tylko jeden raz przez tego samego Klienta. Zestaw Próbny jest jednodniowy. Szczegółowa oferta znajduje się pod adresem www.vitalbox.pl w zakładce OFERTA. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany dostępnej oferty, co nie stanowi zmiany Regulaminu. 2.7 W Serwisie internetowym dostępny jest także Kalkulator Kalorii. Jest to narzędzie służące do obliczania dziennego zapotrzebowania kalorycznego, wykorzystujące odpowiedni algorytm dokonujący obliczeń na bazie programu Excel, na podstawie podanych danych: wiek, wzrost, waga, aktywność fizyczna. Kalkulator nie jest narzędziem profesjonalnym, a jedynie pomocniczym, umożliwiającym ogólną orientację. Korzystanie z Kalkulatora Kalorii jest nieodpłatne. 2.8 Sprzedawca przy tworzeniu Produktów, Diet, Zestawów współpracuje z profesjonalnym dietetykiem. Wszelkie dane i informacje dotyczące współpracy są dostępne pod adresem www.vitalbox.pl w zakładce DIETETYK. Niezależnie od powyższego, zaleca się przed rozpoczęciem stosowania diety, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dokonać konsultacji z dietetykiem i/lub lekarzem. 2.9 W przypadku posiadania przez Klienta wiedzy o przeciwskazaniach zdrowotnych, w szczególności alergiach pokarmowych skutkujących koniecznością eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów jest on zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedawcy podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy. 2.10 Wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.) do Serwisu internetowego i zawartych tam treści należą do Sprzedawcy. III. Wymagania techniczne 3.1 W celu skorzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zwłaszcza z możliwości złożenia Zamówienia przez Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.vitalbox.pl, urządzenie do tego służące powinno spełniać następujące warunki: a) powinno mieć zapewniony dostęp do sieci internetowej, b) powinno mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową we wskazanej wersji minimalnej bądź wyższej: Firefox 11.0, Internet Explorer 6.0, Opera 12.0, Safari 4.0 lub Google Chrome z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi technologii Java oraz oprogramowaniem Flash Player 11 lub nowszym, z możliwością akceptacji plików Cookie. 3.2 Ponadto w celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 3.3 Strona internetowa została zoptymalizowana do rozdzielczości 1920 x 1366 pikseli. IV. Procedura złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy 4.1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient powinien: a) wejść na stronę internetową: www.vitalbox.pl b) zapoznać się z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną RODO, b) wejść w zakładkę OFERTA i zapoznać się z treścią oferty, c) rozpocząć procedurę złożenia Zamówienia wybranego Produktu, poprzez najechanie kursorem myszki na wybrany Produkt i kliknięcie w pojawiające się po najechaniu kursorem okienko z napisem ZAMÓW, d) uzupełnić niezbędne dane w pojawiającym się formularzu, oznaczone jako obowiązkowe, tj. dla konsumenta (osoba fizyczna): imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e:mail) – osoby prawne: nazwa (firma), adres dostawy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e:mail), NIP, KRS. e) w celu wysłania Zamówienia do Sprzedawcy należy kliknąć okienko WYŚLIJ. 4.2. Wysłanie (złożenie) przez Klienta Zamówienia oznacza akceptacje Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO, a także stanowi zobowiązanie do zapłaty ceny za zamówione Produkty i stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu i danymi oraz informacjami Zawartymi w Zamówieniu. 4.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail wysłaną przez Sprzedawcę na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej zatytułowaną POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 4.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 4.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt 4.3 Regulaminu oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt: paragonu fiskalnego i/lub faktury VAT oraz wydruku potwierdzenia zamówienia. 4.6 Zamówienia mogą być także składane poza Stroną internetową, przez pocztę elektroniczną na adres: vitalbox@op.pl lub telefonicznie na nr tel.: 533182000 lub 533172000. W każdym przypadku konieczne jest podanie niezbędnych danych oraz zapoznanie się z Regulaminem i Klauzulą Informacyjną RODO na stronie www.vitalbox.pl. W przypadku takich zamówień, niniejszy Regulamin należy stosować odpowiednio. 4.7 Klient jest zobowiązany składając Zamówienie podać prawdziwe i poprawne dane niezbędne do zawarcia Umowy i Przyjęcia Zamówienia. W przypadku gdy przekazane w Zamówieniu dane będą budziły uzasadnione wątpliwości, Sprzedawca może wstrzymać procedurę przyjęcia zamówienia do momentu wyjaśnienia rozbieżności. 4.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania realizacji złożonego Zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia, niezależnych od Sprzedawcy (np. brak właściwych danych w Zamówieniu, brak kontaktu z Klientem, brak płatności, brak możliwości dojazdu pod adres wskazany w Zamówieniu, naruszenie przez Klienta Regulaminu i innych obowiązujących przepisów prawa). V. Dostawa 5.1. Dostawa Produktu odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 5.2. Dostawa jest dostępna na obszarze wskazanym w Serwisie internetowym w zakładce DOSTAWA. Strefa bezpłatnych dostaw (koszt dostawy jest wliczony w cenę Produktu) jest oznaczona kolorem zielonym. Dostawa poza strefę bezpłatnych dostaw jest odpłatna. Sprzedawca informuje Klienta przed Potwierdzeniem Zamówienia o dodatkowej opłacie w przypadku gdy podany adres dostawy znajduje się poza strefą bezpłatnych dostaw. 5.3 Dostawy mogą być realizowane do rąk własny Klienta lub upoważnionej osoby albo pozostawiane w miejscu wskazanym przez Klienta (np. pod drzwiami, przed posesją itp.). W tym drugim przypadku Sprzedawca sporządza dokumentację fotograficzną (zdjęcie cyfrowe) na potwierdzenie faktu dostarczenia. Z chwilą przekazania Produktu do rąk własnych Klienta lub osoby upoważnionej albo z chwilą pozostawienia w miejscu wskazanym przez Klienta, na Klienta przechodzi ryzyko utraty (np. kradzież) lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca stosuje opakowania dla Produktów zabezpieczające przed działaniem warunków atmosferycznych, jednakże zaleca się aby miejsce pozostawienia Produktu wskazane przez Klienta było osłonięte od warunków atmosferycznych (np. miejsce zadaszone, specjalny pojemnik itp.). 5.4 Dostawy Produktów odbywają się od poniedziałku do soboty. Zamówiony Zestaw jest dowożony w godz. 19.00 – 8.00 w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu w którym zostało Potwierdzone Zamówienie, przy czym dostawy są realizowane do rąk własnych Klienta w godz. 19.00 – 22.00 lub w czasie ustalonym z Klientem indywidualnie w przedziale pomiędzy godz. 19.00 a 8.00. 5.5. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę w Sobotę będzie zrealizowane w poniedziałek. W Sobotę są dostarczane Produkty na Sobotę i Niedzielę. 5.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy w przypadku gdy realizacji Zamówienia w pierwotnym terminie będzie niemożliwa z przyczyn za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 5.7 W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy (np. nieobecność pod wskazanym adresem Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru, nie podjęcie pozostawionego pod wskazanym adresem Produktu lub jego utrata), przedmiot Zamówienia uważa się za dostarczony zgodnie z Zamówieniem i Umową. 5.8 Klient ma prawo po zawarciu Umowy (a więc już w trakcie przygotowania i realizacji Zamówienia) do rezygnacji z Zamówienia w całości lub w części lub zmiany Zamówienia, pod warunkiem poinformowania o tym Sprzedawcy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed datą Dostawy, której rezygnacja lub zmiana dotyczy. VI. Ceny i metody płatności 6.1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podana cena jest ceną brutto. 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty: - przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 62 1140 2004 0000 3902 7880 1638 . - gotówką przy pierwszej Dostawie Numer rachunku bankowego podany jest na stronie internetowej: www.vitalbox.pl w zakładce kontakt. 6.3 Zapłata powinna nastąpić w terminie do 3 dni od dnia otrzymania POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA o którym mowa w pkt 4.3. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA będzie zawierało także tytuł jaki należy wskazać dokonując płatności (numer zamówienia, imie wielkość diety.) 6.4 Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy). 6.5 Cena łączna stanowi iloczyn ceny jednostkowej za jeden Produkt dla jednej osoby pomnożonej przez ilość zamówionych Produktów oraz ilość osób, z uwzględnieniem długości zamówienia. Cennik znajduje się na stronie internetowej: www.vitalbox.pl w zakładce OFERTA. 6.6 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania rozpoczęcia lub dalszej realizacji Zamówienia w przypadku braku zapłaty ceny w terminie. W żadnym wypadku brak zapłaty ceny nie oznacza rezygnacji z Zamówienia. 6.7 Paragon fiskalny i/lub faktura, jeżeli Klient będący konsumentem zgłosi chęć otrzymania faktury, będą wystawione i dołączone do dostarczonego Produktu lub przesłane odrębnie w zależności od uzgodnienia z Klientem. 6.8 W przypadku płatności gotówką Klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty. VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Zgodnie z art. 38 pkt 4 i pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość o którym mowa w art. 27 tej ustawy, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także w przypadku usług gastronomicznych, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. VIII. Reklamacje dotyczące Produktów 8.1 Reklamacje związane z realizacją Zamówienia i Umowy należy składać niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu następnym po dniu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację. 8.2 Reklamacja może zostać złożona: pisemnie na adres: Zagórska 79 25-346 Kielce, pocztą elektroniczną na adres:vitalbox@op.pl, telefonicznie po nr telefonu: 533172000 lub 533182000 . lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.vitalbox.pl w zakładce: kontakt. 8.3 Reklamacja powinna zawierać te dane i informacje jakie zostały podane przy składaniu Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, opis zdarzenia, numer zamówienia. 8.4 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W każdym przypadku będzie to nie dłużej niż 10 dni roboczych. 8.5 W przypadku złożenia Reklamacji po terminie, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia. IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego. 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Zagórska 79 25-346 Kielce, mailowo pod adres:vitalbox@op.pl.telefonicznie po nr telefonu: 533172000 lub 533182000. lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.vitalbox.pl w zakładce: kontakt. 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej(e:mail), nr telefonu kontaktowego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego. 9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W każdym przypadku będzie to nie dłużej niż 14 dni roboczych. X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Sprzedawca informuje, że Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz wojewódzkich inspekcji handlowych, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument ma także możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspekcjach Handlowych, np. na terenie Województwa Świętokrzyskiego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce mail: wiih.kielce@pro.onet.pl ; www.wiihkielce.pl Przykładowe organizacje społeczne zajmujące się ochroną konsumentów: Federacja Konsumentów email: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl www.federacja-konsumentow.org.pl/ , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, sekretariat@skp.pl www.skp.pl/ Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego, tel: (0-22) 621-36-51, tel/fax: (0-22) 621-47-99 Infolinia Konsumencka, tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora, prowadzona przez Fundację Konsumentów. Pomoc dla konsumentów. Rzecznicy konsumentów. Kontakt - UOKiK https://www.uokik.gov.pl/kontakt.php XI. Kontakt ze Sprzedawcą 11.1 Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy, numeru telefonu, adresu poczty tradycyjnej, formularza kontaktowego. Wszelkie szczegółowe dane i informacje w tym zakresie znajdują się w Serwisie internetowym na stronie internetowej: www.vitalbox.pl w zakładce: kontakt. 11.2. Poniżej Sprzedawca podaje dane kontaktowe: Adres poczty internetowej Sprzedawcy: vitalbox@op.pl Numer telefonu kontaktowego Sprzedawcy: 533172000 lub 533182000. Adres dla korespondencji pisemnej: Zagórska 79 25-346 Kielce. XII. Ochrona danych osobowych Wszelkie informacje w zakresie danych osobowych znajduję się w Serwisie internetowym na stronie internetowej: www.vitalbox.pl w zakładce: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO. Administratorem danych osobowych Klientów jest: przedsiębiorca Krzysztof Koźbiał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: VITAL BOX Krzysztof Koźbiał na podstawie wpisu do CEIDG, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: 35-346 Kielce, ul. Zagórska 79, NIP 6572945041, adres poczty elektronicznej: vitalbox@op.pl, tel. 533172000 lub 533182000. XIII. Postanowienia końcowe 12.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. 12.2 Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyły Zamówień złożonych i/lub realizowanych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. 12.3 W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta. 12.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2019r. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2019r. Wejście w życie: 10 marca 2003 r., 1 maja 2004 r. zobacz: art. 30 Art. 30. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 5, który stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną; 2) zasady wyłączania odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną; 3) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną. Art. 2. [Definicje] Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; 2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi; 3) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245); 4) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 5) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną; 6) usługodawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną; 7) usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 8) siedziba - siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 3. [Wyłączenia stosowania ustawy] Przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych lub programów telewizyjnych i związanych z nimi przekazów tekstowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717), z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym; 2) używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem; 3) świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, z wyłączeniem art. 12-15; 4) (uchylony); 5) (uchylony); 6) świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury organizacyjnej usługodawcy, przy czym usługa świadczona drogą elektroniczną służy wyłącznie do kierowania pracą lub procesami gospodarczymi tego podmiotu. Art. 3a. [Zasada państwa pochodzenia] 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium usługodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1) ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245), baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2007 r. poz. 662 i 1238) oraz własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302); 2) (uchylony); 3) wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999, 1000, 1669, 2215 i 2243); 4) udostępniania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji reklamowych przez fundusz zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244), oraz zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c tej ustawy; 5) umów z udziałem konsumentów - w zakresie, w jakim ochronę praw konsumentów zapewniają przepisy odrębne; 6) warunków dopuszczalności przesyłania niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Przepis ust. 1 nie skutkuje również: 1) wyłączeniem swobody stron w zakresie wyboru prawa właściwego dla zobowiązań umownych; 2) wyłączeniem stosowania przepisów o formie czynności prawnych ustanawiających lub przenoszących prawa rzeczowe na nieruchomościach, które obowiązują w państwie, w którym znajduje się nieruchomość. Art. 3a1. [Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie gier hazardowych] Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie gier hazardowych podlega prawu polskiemu, w przypadku gdy gra hazardowa jest urządzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub usługobiorca uczestniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w grze hazardowej, lub usługa jest kierowana do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dostępne jest korzystanie z niej w języku polskim lub jest reklamowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 3b. [Ograniczenia swobody świadczenia usług drogą elektroniczną] Na zasadach określonych przez przepisy odrębne swoboda świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać ograniczona, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia, obronność, bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo publiczne. Art. 3c. [Zadania punktów kontaktowych] 1. Zadania polegające na współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną wykonują jednostki organizacyjne - punkty kontaktowe dla administracji. 2. Zadania polegające na: 1) umożliwieniu usługodawcom i usługobiorcom otrzymywania informacji ogólnych na temat ich praw i obowiązków, jak również na temat procedur reklamacyjnych oraz naprawiania szkody w przypadku sporów, łącznie z informacjami na temat praktycznych aspektów związanych z wykorzystaniem tych procedur, 2) umożliwieniu usługodawcom i usługobiorcom uzyskiwania danych szczegółowych dotyczących władz, stowarzyszeń lub organizacji, od których mogą oni otrzymać dalsze informacje lub praktyczną pomoc - wykonują jednostki organizacyjne - punkty kontaktowe dla usługodawców i usługobiorców. Art. 3d. [Tworzenie punktów kontaktowych] 1. Punkty kontaktowe, o których mowa w art. 3c ust. 1 i 2, tworzy, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. 2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: 1) liczbę i rodzaj punktów kontaktowych oraz ich szczegółowy zakres zadań, 2) warunki techniczne i organizacyjne punktu kontaktowego - uwzględniając potrzebę zapewnienia właściwej realizacji zadań punktów kontaktowych. Art. 4. 2 [Zgoda usługobiorcy] Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. Rozdział 2 Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną Art. 5. [Ogólne obowiązki informacyjne] 1. Usługodawca podaje, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, informacje podstawowe określone w ust. 2-5. 2. Usługodawca podaje: 1) adresy elektroniczne; 2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres. 3. Jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia. 4. Przepis ust. 3 nie narusza obowiązku określonego w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) w zakresie podawania w ofercie danych dotyczących numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 5. Jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również: 1) w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres; 2) samorząd zawodowy, do którego należy; 3) tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany; 4) numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr; 5) informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad. Art. 6. [Szczególne obowiązki informacyjne] Usługodawca jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o: 1) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 2) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. Art. 7. [Obowiązki usługodawcy w zakresie poufności i bezpieczeństwa] Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy: 1) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi: a) korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, b) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 2) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Art. 8. [Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną] 1. Usługodawca: 1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "regulaminem"; 2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 3. Regulamin określa w szczególności: 1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; 3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 4) tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Art. 9. [Informacja handlowa] 1. Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. 2. Informacja handlowa zawiera: 1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne; 2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty; 3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy: 1) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637) oraz 2) z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629). Art. 10. [Niezamówiona informacja handlowa] 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. 3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1. Art. 11. [Odesłanie do innych przepisów] W sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Rozdział 3 Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną Art. 12. [Wyłączenie odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi mere conduit] 1. Usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli: 1) nie jest inicjatorem przekazu danych; 2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych; 3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. 2. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji. Art. 13. [Wyłączenie odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi cachingu] 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu: 1) nie modyfikuje danych; 2) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz 3) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych. 2. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu. Art. 14. [Wyłączenie odpowiedzialności usługodawców świadczących usługi hostingu] 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu. 4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Art. 15. [Brak obowiązku monitorowania danych] Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14. Rozdział 4 Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Art. 16. 3 (uchylony). Art. 17. 4 (uchylony). Art. 18. [Przesłanki legalności przetwarzania danych] 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: 1) nazwisko i imiona usługobiorcy; 2) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) adres zameldowania na pobyt stały; 4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy; 6) adresy elektroniczne usługobiorcy. 2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. 3. 5 Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 4. 6 Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. 5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): 1) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1; 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca; 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 4) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Art. 19. [Ograniczenia w danych podawanych przy rozliczeniu usługi świadczonej drogą elektroniczną] 1. 7 (uchylony). 2. 8 (uchylony). 3. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie. 4. 9 (uchylony). 5. 10 (uchylony). Art. 20. 11 (uchylony). Art. 21. 12 (uchylony). Art. 22. 13 (uchylony). Rozdział 5 Przepisy karne Art. 23. [Naruszenie ogólnych obowiązków informacyjnych] Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 5 nie podaje danych, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 lub 5, albo podaje dane nieprawdziwe lub niepełne, podlega karze grzywny. Art. 24. [Odpowiedzialność za przesyłanie niezamówionej informacji handlowej] 1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny. 2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego. Art. 25. [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia ] Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 26. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r. Nr 29, poz. 358) w art. 8 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "chyba że jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204), zawarta z usługodawcą niebędącym podmiotem polskim." Art. 27. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w art. 6: (zmiany pominięte). Art. 28. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 32, poz. 299, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1178) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte). Art. 29. W ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte). Art. 30. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 ust. 5, który stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego na rynku wewnętrznym (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 2 Art. 4 zmieniony przez art. 63 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 3 Art. 16 uchylony przez art. 63 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 4 Art. 17 uchylony przez art. 63 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 5 Art. 18 ust. 3 zmieniony przez art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 6 Art. 18 ust. 4 zmieniony przez art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 7 Art. 19 ust. 1 uchylony przez art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 8 Art. 19 ust. 2 uchylony przez art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 9 Art. 19 ust. 4 uchylony przez art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 10 Art. 19 ust. 5 uchylony przez art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 11 Art. 20 uchylony przez art. 63 pkt 5 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 12 Art. 21 uchylony przez art. 63 pkt 5 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. 13 Art. 22 uchylony przez art. 63 pkt 5 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r. Prawa konsumenta. Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2019r. Wejście w życie: 25 grudnia 2014 r. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: 1) obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; 2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; 3) zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; 4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych. Art. 2. [Definicje ustawowe] Określenia użyte w ustawie oznaczają: 1) umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; 2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa - umowę z konsumentem zawartą: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a, c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami; 3) lokal przedsiębiorstwa: a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe, b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe; 4) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 5) treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej; 6) aukcja publiczna - sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy. Art. 3. [Umowy wyłączone spod regulacji ustawy] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: 1) dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej, z wyjątkiem art. 7a; 2) dotyczących gier hazardowych; 3) zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta, z wyjątkiem art. 7a; 4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 7a, art. 10 i art. 17; 5) zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży; 6) zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta; 7) dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; 8) o udział w imprezie turystycznej, o której mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629), z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art. 20 ust. 2;9) o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370); 10) zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, z wyjątkiem art. 7a. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości. Art. 4. [Umowy częściowo wyłączone spod regulacji ustawy] 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, w szczególności takich jak: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe, umowy nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i nabycia lub objęcia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, usługi płatnicze - z wyjątkiem umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość, do których stosuje się przepisy rozdziałów 1 i 5. Art. 4a. 2 [Sposób wykonania przez administratora obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w zakresie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz innych umów] 1. Administrator będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w zakresie umów, o których mowa w rozdziałach 2 i 3, przez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z informacjami, o których mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679. 3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do administratora danych, który: 1) przetwarza dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, lub 2) udostępnia dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, innym administratorom, z wyjątkiem przypadku gdy: a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych albo b) udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze. Art. 5. [Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta] 1. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070), następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. 2. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy. Art. 6. [Umowa o przeniesienie własności rzeczy oraz o wykonanie usługi] Do umowy, na mocy której przedsiębiorca jest zobowiązany do przeniesienia własności rzeczy i wykonania usługi, stosuje się przepisy dotyczące umów zobowiązujących do przeniesienia własności. Art. 7. [Prokonsumencki charakter praw przyznawanych przez ustawę] Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Art. 7a. [Obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację] 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację. 3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Rozdział 2 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Art. 8. [Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy] Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o: 1) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa; 3) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść; 4) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 5) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia; 6) treści usług posprzedażnych i gwarancji; 7) czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy; 8) funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony; 9) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Art. 9. [Wyłączenie obowiązków informacyjnych w zakresie drobnych umów życia codziennego] Do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu przepisu art. 8 nie stosuje się. Art. 10. [Płatności dodatkowe] 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. 2. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzymał wyraźnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności, konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. Art. 11. [Zakaz obciążania konsumenta wyższymi opłatami za połączenia telefoniczne] Bez uszczerbku dla prawa dostawcy usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne do pobierania opłat za połączenia telefoniczne, jeżeli przedsiębiorca wskazuje numer telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument. Rozdział 3 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Art. 12. [Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przy umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa] 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: 1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany; 3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą; 4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3; 5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności; 6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; 7) sposobie i terminie zapłaty; 8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy; 10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; 11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2; 12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy; 13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; 15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim; 16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; 17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; 18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy; 19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; 20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć; 21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 2. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, identyfikujące tego przedsiębiorcę. 3. W przypadku aukcji publicznej informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą być zastąpione informacjami dotyczącymi organizatora aukcji. Art. 13. [Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy] Informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9-11, można udzielić przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy. Przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi pouczenie, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9-11. Art. 14. [Sformułowanie informacji w sposób czytelny. Przekazanie informacji na trwałym nośniku] 1. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12, utrwalonych na papierze lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. 2. W przypadku umów zawieranych na odległość przedsiębiorca ma obowiązek udzielić informacji, o których mowa w art. 12, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażonych prostym językiem. Art. 15. [Wydanie konsumentowi dokumentu umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenia jej zawarcia] 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. 2. W taki sam sposób przedsiębiorca potwierdza konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 3. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku. Art. 16. [Umowy zawierane w celu naprawy lub konserwacji] 1. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, gdy ustalone w umowie wynagrodzenie nie przekracza sześciuset złotych, konsument zażądał wykonania usługi przez przedsiębiorcę w celu naprawy lub konserwacji, a przedsiębiorca i konsument natychmiast wykonują swoje zobowiązania, przedsiębiorca jest zobowiązany: 1) udzielić konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz informacji dotyczących wynagrodzenia i sposobu, w jaki ma być obliczane; 2) przedstawić łączny kosztorys utrwalony na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku; 3) udzielić informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 9 i 12, z tym że jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, nie muszą być one utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku. 2. Dokument umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, które przedsiębiorca zobowiązany jest wydać konsumentowi zgodnie z art. 15 ust. 1, obejmuje informacje wskazane w art. 12. Art. 17. [Przekazanie informacji bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez konsumenta] 1. Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17. 2. Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 3. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. 4. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 2 lub 3, umowa nie zostaje zawarta. Art. 18. [Informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz o akceptowanych sposobach płatności przy zamówieniach on-line] Na stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności. Art. 19. [Ograniczenie zakresu przekazywanych informacji w związku ze specyfiką środka porozumiewania się na odległość] Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczące głównych cech świadczenia przedsiębiorcy, oznaczenia przedsiębiorcy, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony - sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, zgodnie z art. 14 ust. 2. Art. 20. [Obowiązki przedsiębiorcy kontaktującego się z konsumentem przez telefon] 1. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy poinformować konsumenta o tym celu, a ponadto podać identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje. 2. Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Art. 21. [Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na odległość] 1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje: 1) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, chyba że przedsiębiorca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy; 2) informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. 2. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. Art. 22. [Informacje przedkontraktowe jako integralna część umowy] Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Art. 23. [Konsekwencje niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów] Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, lub kosztów zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10, konsument nie ponosi tych opłat i kosztów. Art. 24. [Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych] Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w art. 12 spoczywa na przedsiębiorcy. Art. 25. [Dodatkowe przepisy stosowane do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość] Do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość stosuje się przepisy art. 10 i art. 11. Art. 26. [Pierwszeństwo stosowania ustawy o prawach konsumenta] W przypadku sprzeczności między przepisami art. 12-23 a przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) stosuje się przepisy niniejszej ustawy.Rozdział 4 Prawo odstąpienia od umowy Art. 27. [Termin do odstąpienia od umowy] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Art. 28. [Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy] Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. Art. 29. [Przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy] 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27. 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Art. 30. [Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy] 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy: 1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy; 2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3. Art. 31. [Skutki odstąpienia od umowy] 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Art. 32. [Zwrot przedmiotu świadczenia oraz płatności] 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Art. 33. [Płatności zwracane w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób dostawy] Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Art. 34. [Zwrot rzeczy przez konsumenta] 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 3. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą. 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. Art. 35. [Obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od umowy] 1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Art. 36. [Koszty usług spełnionych przed odstąpieniem od umowy nie ponoszone przez konsumenta] Konsument nie ponosi kosztów: 1) świadczenia usług, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie są one oferowane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej, w całości lub w części, za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli: a) przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 lub b) konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2; 2) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: a) konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub b) konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub c) przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Art. 37. [Wygaśnięcie umów dodatkowych] 1. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 2. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Art. 38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozdział 5 Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość Art. 39. [Obowiązki informacyjne w zakresie usług finansowych] 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca jest obowiązany poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, wskazujący na zamiar zawarcia umowy i odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość o: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy wymaga uzyskania zezwolenia - danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia; 2) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje; 3) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego niż przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta i tego przedsiębiorcy; 4) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu; 5) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki, a w przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia - podstawie obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji; 6) ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych cech lub charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 7) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; 8) kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi; 9) prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4; 10) dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić; 11) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący; 12) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe; 13) miejscu i sposobie składania reklamacji; 14) możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 15) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42, oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych; 16) istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją; 17) języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem; 18) prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy; 19) sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy; 20) (uchylony). 2. W wypadku przekazywania konsumentowi informacji w formie głosowych komunikatów telefonicznych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 6-8 oraz pkt 10-20, jeżeli konsument udzieli na to wyraźnej zgody. Przedsiębiorca jest obowiązany zamieścić w komunikacie informacje o prawie konsumenta do żądania przedstawienia informacji, o których mowa w tych przepisach oraz sposobie ich uzyskania. 3. Przedsiębiorca jest obowiązany do przekazania konsumentowi informacji, o których mowa w ust. 1, utrwalonych na papierze lub innym trwałym nośniku dostępnym dla konsumenta, przed zawarciem umowy, a gdy umowa jest na życzenie konsumenta zawierana z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, który na to nie pozwala - niezwłocznie po jej zawarciu. 4. W czasie trwania umowy konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie. Konsument ma także prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi. 5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które fakturę wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy, z wyjątkiem jednak informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 6. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy poszczególnych czynności (umów szczegółowych) wynikających z umowy (umowy ramowej). 7. W wypadku wykonywania poszczególnych czynności o tym samym charakterze pomiędzy tymi samymi stronami, jeżeli czynności te nie wynikają z wcześniej zawartej umowy (umowy ramowej), obowiązek określony w ust. 1 dotyczy tylko pierwszej z tych czynności. Jeżeli w ciągu roku od dnia wykonania pierwszej czynności nie wykonano żadnej czynności o tym samym charakterze pomiędzy tymi samymi stronami, to do pierwszej czynności wykonanej po tym czasie stosuje się ust. 1. 8. Obowiązek określony w ust. 1 uważa się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje zgodnie ze wzorem określonym w formularzu informacyjnym, o którym mowa odpowiednio w art. 14 lub art. 19 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 i 1075). Art. 40. [Odstąpienie od umowy o usługę finansową zawartej na odległość] 1. Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4. 2. W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust. 3, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: 1) od odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń konsumenta albo 2) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń przedsiębiorcy. 4. W przypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną. 5. Przedsiębiorca nie może żądać zapłaty, o której mowa w ust. 4, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody konsumenta, a także jeżeli nie wskazał, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym mowa w ust. 4. 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów: 1) całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2; 2) dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym; 3) ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni. 7. Jeżeli do umowy jest dołączona kolejna umowa zawarta na odległość dotycząca usług świadczonych przez przedsiębiorcę lub podmiot inny niż przedsiębiorca na podstawie porozumienia pomiędzy tym podmiotem a przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość dotyczącej usług finansowych jest skuteczne także wobec tej kolejnej umowy. Art. 41. [Skutki niezastosowania się przedsiębiorcy do obowiązków informacyjnych] Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków określonych w art. 39 ust. 1-3, konsument ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy. Art. 42. [Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieoznaczony] Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia. Art. 43. [Ograniczenie stosowania przepisów] 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do usług polegających na gromadzeniu środków pieniężnych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypłatę członkom otwartego funduszu emerytalnego lub uczestnikom pracowniczego funduszu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215) i przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608, 1629 i 2215). 2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 3. Przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1-4, 12-15, 17 i 19 nie stosuje się do usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.). Rozdział 6 Przepisy zmieniające Art. 44. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). Art. 45. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). Art. 46. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.) w art. 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte). Art. 47. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). Art. 48. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) w art. 172: (zmiany pominięte). Art. 49. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). Art. 50. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 822) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte). Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 51. [Przepisy stosowane do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy] Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 52. [Przepis derogacyjny] Tracą moc: 1) ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225); 2) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. poz. 1176, z 2004 r. poz. 959, z 2009 r. poz. 960 oraz z 2011 r. poz. 169 i 432). Art. 53. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432) w art. 30 w ust. 1 uchyla się pkt 2. Art. 54. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.) w art. 58 uchyla się ust. 2. Art. 55. [Wejście w życie ustawy] Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1] Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektro- niczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przy- sługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym kosz- ty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6] Instrukcja wypełniania: [1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elek- trycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umo- wy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w któ- rym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części."; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierw- szej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.". [2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. [3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektro- niczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formu- larz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie interne- towej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu nie- zwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektro- niczną).". [4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.". [5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: a)proszę wpisać: – "Odbierzemy rzecz"; lub – "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."; b)proszę wpisać: – "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy."; – "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy."; – Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub – Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili za- warcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz c)proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w spo- sób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.". [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpi- sać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycz- nej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniej- szej umowy.". ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] –Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) –Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) –Imię i nazwisko konsumenta(-ów) –Adres konsumenta(-ów) –Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) –Data (*) Niepotrzebne skreślić. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64), dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE L 171 z 07.07.1999, z późn. zm.) oraz dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z późn. zm.), ostatnio zmienionej dyrektywą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, str. 1). 2 Art. 4a dodany przez art. 126 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.730) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 maja 2019 r.