Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).– w dalszej części: RODO – informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest : przedsiębiorca Krzysztof Koźbiał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: VITAL BOX Krzysztof Koźbiał na podstawie wpisu do CEIDG, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: 35-346 Kielce, ul. Zagórska 79, NIP 6572945041, adres poczty elektronicznej: vitalbox@op.pl, tel. 533172000 lub 533182000. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: Krzysztof Koźbiał adres e- mail: krzysiekkozbial@icloud.com lub pisemnie na adres wskazany w punkcie 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów z wytwarzanych przez Administratora produktów oraz świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; Okres przechowywania danych. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową, dane przetwarzane na potrzeby przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo do momentu, zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy kurierskie i transportowe. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich. Dane osobowe, które będą przetwarzane i przechowywane: dla konsumenta (osoba fizyczna): imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e:mail) osoby prawne: nazwa (firma), adres dostawy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e:mail), NIP, KRS. Wszelkie oświadczenia, żądania i prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres poczty elektronicznej: vitalbox@op.pl lub pisemnie na adres: Zagórska 79 25-346 Kielce.